தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

தொழிற்சாலை

தொழிற்சாலை img6
தொழிற்சாலை img7
தொழிற்சாலை img10

வெட்டும் பட்டறை

தொழிற்சாலை img1
தொழிற்சாலை img2
தொழிற்சாலை img3

தயாரிப்பு பட்டறை

தொழிற்சாலை img17
தொழிற்சாலை img21
தொழிற்சாலை img20

பொருட்கள் சேமிப்பு

தொழிற்சாலை img22
தொழிற்சாலை img23
தொழிற்சாலை img24

பட்டறை கண்டறிதல்

கோபம்1
கோபம்
ஜியான்ஸ்4
ஜியான்ஸ்2
ஜியான்ஸ்13
ஜியான்ஸ்14

முடிக்கப்பட்ட பொருட்களின் கிடங்கு

தொழிற்சாலை img5
தொழிற்சாலை img4